देवा तुझे किती | इयत्ता दुसरी मराठी

देवा तुझे किती

0%
0

इयत्ता दुसरी मराठी देवा तुझे किती

1 / 10

1) चांदणे दिवसा पडते. चूक कि बरोबर ते निवडा.

2 / 10

2) चांदणे कशामुळे पडते ?

3 / 10

3) "झाड" समानार्थी शब्द निवडा..

4 / 10

4) आपल्याला प्रकाश कोणापासून मिळतो ?

5 / 10

5) गोड गाणी कोण गात आहेत ?

6 / 10

6) वेलींना सुंदर काय येतात ?

7 / 10

7) ''सुंदर" या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?

8 / 10

8) "प्रकाश" समानार्थी शब्द निवडा..

9 / 10

9) "आकाश" समानार्थी शब्द निवडा..

10 / 10

10) तशी आम्ही मुले!---------तुझी.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top