डिंगोरी | इयत्ता दुसरी मराठी

डिंगोरी

0%
1

इयत्ता दुसरी मराठी डिंगोरी

1 / 10

1) खेळणी कोठे झोपली?

2 / 10

2) ससोबा काय खायला पळाला?

3 / 10

3) एक पाय खालील पैकी कोणाला असतो?

4 / 10

4) सायकल कशी आवाज करते?

5 / 10

5) निळ्या निळ्या डोळ्यांची कोण आहे?

6 / 10

6) सायकलला किती चाके असतात?

7 / 10

7) ससा कसा धावला?

8 / 10

8) ससोबाला किती कान असतात?

9 / 10

9) ससोबा खायला कोठे पळाला?

10 / 10

10) गवत खायला बागेत कोण पळाला?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top