आम्हालाही हवाय मोबाईल | इयत्ता चौथी मराठी

आम्हालाही हवाय मोबाईल

0%
1

इयत्ता चौथी मराठी आम्हालाही हवाय मोबाईल

1 / 10

1) "धमाल" समानार्थी शब्द ओळखा.

2 / 10

2) मुलगी दादाचा फोन कशासाठी घेते?

3 / 10

3) "आईकडे मोबाईल आहे" चूक कि बरोबर.

4 / 10

4) दादा त्याचा मोबाईल कोलेज ला ही घेऊन जातो. चूक कि बरोबर.

5 / 10

5) मुलीला मोबाईल कशासाठी हवा आहे?

6 / 10

6) ................तुझी लाडकी आणि मी काय ढोलकी आहे का ग ?

7 / 10

7) आईची लाडकी कोण आहे असे मुलीला वाटते ?

8 / 10

8) बाबाकडे किती मोबाईल आहेत?

9 / 10

9) मोबाईल ला दुसरे नाव काय आहे ?

10 / 10

10) मोबाईल चा उपयोग कशासाठी होतो?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top