धूळपेरणी | इयत्ता चौथी मराठी

धूळपेरणी

0%
1

इयत्ता चौथी मराठी धूळपेरणी

1 / 10

1) धरणीला कशाचा ध्यास लागला आहे?

2 / 10

2) मातीच्या कणांना काय फुटणार आहेत ?

3 / 10

3) बरकत याचा समानार्थी शब्द ओळखा.

4 / 10

4) कोणाचा जीव झुरणीला लागला?

5 / 10

5) आभूट म्हणजे काय?

6 / 10

6) कासावीस याचा समानार्थी शब्द ओळखा.

7 / 10

7) येऊ नये कधी................ जाचक.

8 / 10

8) धूळपेरणी या कवितेचे लेखक कोण आहेत?

9 / 10

9) मोरणीला कशाची आस लागली आहे ?

10 / 10

10) पापणीला पूर कशामुळे येणार आहे?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top