पहिली वेलांटी शब्द

पहिली वेलांटी (इ-काराचे शब्द)

इजा  इनाम  इजार  इतका
 इराण  इतर इलाज इमान
 इराक  इसम इसाप इसाक
 इरादा  इसम इसब इतपत
 इमारत इवलसा इतमान  किडा 
  किरण किराणा   किनार  किमान 
  किसान किमया  किसन  किनारा 
  किवळ किळस   खिसा   खिळा  

 

खिशात   खिरापत   गिरण  गिरवा  
गिधाड   गिटार  गिरिजा  गिरगाव  
 चिरा  चिमा   चिवडा  चिकट  
 चिमटा चिखल  चिकना  जिना  
जिला    जिचा  जिराफ जिज्ञासा 
 जिमखाना  जिजामाता   जिराभात  झिरप 
 झिमझिम  टिळा  टिपा   टिका 
टिना   टिच    टिपण टिळक 
 टिकाव  टिकटिक   ठिकाण  ठिबक  
 ठिगळ   ठिपका  डिश   ढिला  
ढिगारा    ढिगभर  ढिगात   तिचा  
 तिला  तिढा  तिठा   तिखट 
 तिसरा   तिसावा  तिरका    तिमिर 
तिरकस   तिरसट  तिटकारा   दिवा 
दिवान   दिवस   दिमाख   दिखावा  
दिवाळ   दिवड   दिवटा   दिवाकर  
 दिनमान  दिलदार   दिलबहार   धिटाई  
 धिमा  निला   निशा   निमा 
निगा   निढळ   नितळ    निशाण 

 

निवास   निकाल   निखारा   निवारा  
निराळा   निजाम  नियम   निनाम  
निरागस     निळाशार  पिता    पिळा 
 पिसारा  पिवळा   पिसवा   पितळ  
पिकात   पिताना   फिका    फिफा 

पहिली वेलांटी शब्द

फिकट    फिरवा  फिरता     बिया 
बिचारा   बिहार   बिछाना  बिभवा 
 बिबटा  बिरबल भिमा    भिवा
 भिकार भिजव  भिजत   भिनला  
 भिगवण  भिजणारा   मिशा   मिसळ  
मिरज   मिरचा   मिरवा    मिजास 
 मिठागर  मिळकत    मिणमिण रिता  
 रिक्षा  रिप   रिठा    रिबन 
 रियाज   रिकामा  रिमझिम    रिमझिम

 

 लिहा  लिना लिखान  लिफाफा  
विटा   विळा   विडा   विणा 
 विराट   विहार  विराम   विज्ञान  
विषमता   विरासत   शिव   शिरा  
शिळा    शिदा शिवा   शिरळ
शिक्षा    शिक्षक   शिक्षण  शिमगा  
 शिकार   शिक्षिका  शिकरण    शिवराय 
 शिवराम  शिवराज   शिवादादा   शिवमय  

पहिली वेलांटी शब्द

 हित   हिरा  हिम    हिरवा 
 हिसका  हिवाळ    हिरवळ  हिवताप  
हिमालय   हिमाचल   हिरडा    हिरवागार

काना असलेले शब्द वाचन

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top