एक काना एक मात्रा शब्द | ek kana ek matra shabdh

एक काना एक मात्रा शब्द

ओत ओठ ओळ ओल
 ओघ  ओस  ओक ओढ
 ओला ओवा ओचा ओढा
  ओझे  ओलावा    ओघाने  ओळीत
   ओघळ ओणवा ओसाड ओळख
 ओकारी  ओरिसा ओतारी  ओवाळ
ओळीने ओरड ओठात ओढणे
 कोर कोट कोण कोन
 कोप कोष कोस कोड
 कोठी कोळी कोणी कोबी
 कोरा कोकम कोकण कोपरा
 कोथळा कोपर  कोयना कोठार
 कोपरगाव  कोयता कोवळा कोहळा
 कोकरू  कोठेही कोकिळा कोरपड
 कोतवाल  कोणीतरी कोजागिरी  कोषागार
खोड खोप खोट खोल
 खोच खोटा खोपा  खोली
 खो-खो खोरे खोबरे खोपडी
 खोपोली खोकला खोडकर  खोटारडा
 खोलगट खोलवर गोड गोप

एक काना एक मात्रा शब्द

गोट  गोम गोरा गोठा
 गोटा गोडा गोडी गोटी
गोधन गोफण गोपाळ गोशाळा
 गोमाता गोमती गोमुख गोकुळ
 गोचीड गोखले गोधडी गोरज
 गोरस गोसावी  गोषट गोरख
 गोदावरी गोरक्षनाथ घोट घोक
 घोष घोस घोण घोर
 घोडा घोटाळा  घोगरा घोसाळे
 घोणशी घोरणे घोषणा घोरपड
 घोरनारा घोडदळ घोडागाडी  घोडचूक
 घोडनदी  घोलवड घोषबाबू  चोच
 चोर  चोळ चोख  जोम
 चोळी  चोरी  छोटा छोटू
 छोकरा छोकरी छोटासा छोटीसी
 छोटेसे छोटूराम  छोटेमोठे जोम
 जोर  जोश जोग जोड
 जोडा  जोता जोशी जोगी
 जोगीण  जोमदार  जोरदार  झोका
झोला  झोप  झोळी झोड
झोडा झोपाळा  झोपडी झोपाळू
 झोपडीत  टोप  टोक टोच
 टोळ  टोल टोपी टोळी
टोचण टोकन टोपण टोणगा
 टोपली टोपात टोचणे  टोकदार
 टोळधाड टोपीवाला टोपीखाली ठोक
 ठोस ठोका ठोसा ठोकर
 ठोकणे ठोकळा ठोसेघर डोळा
 डोके  डोह डोल डोली

पहिली वेलांटी शब्द 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top