रंग जादूचे पेटीमधले

रंग जादूचे पेटीमधले

0%
3

इयत्ता पाचवी रंग जादूचे पेटीमधले

1 / 10

1) चित्रातील भिंती कशा तयार होतात?

2 / 10

2) समानार्थी शब्द ओळखा. निर्झर

3 / 10

3) भिंतीवर अलगदपणे काय ठेवायचे?

4 / 10

4) समानार्थी शब्द ओळखा. अलगत

5 / 10

5) पाऊल वाटेवरून कोण येते?

6 / 10

6) वेगळा शब्द ओळखा.

7 / 10

7) वेगळा शब्द ओळखा.

8 / 10

8) समानार्थी शब्द ओळखा. सदैव

9 / 10

9) जादूचे पेटीतले रंग कशाचे आहेत?

10 / 10

10) हिरवे राघू कोठे उडत आहेत ?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top