इयत्ता पाचवी मराठी जनाई

जनाई

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी जनाई

1 / 10

1) जनाई ला साप केव्हा दिसला होता?

2 / 10

2) जनाई का घाबरली होती ?

3 / 10

3) जनाई या पाठाचे लेखक कोण आहेत ?

4 / 10

4) जनाई कोणत्या वारी उसाला पाणी देण्याचे काम करत होती?

5 / 10

5) दारं मोडणे म्हणजे काय ?

6 / 10

6) शेंगाच्या वावरातून जाताना आलेला आवाज ऐकून जनाईला काय वाटले ?

7 / 10

7) जनाईचे अंग भगभगत होते कारण...

8 / 10

8) जनाई वावरातून पळत का सुटली?

9 / 10

9) जनाई चे अंग कशामुळे कापले होते?

10 / 10

10) जनाई शेतात कोणते काम करत होती ?

Your score is

0%

बाहेर पडा

1 thought on “इयत्ता पाचवी मराठी जनाई”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top