चतुर हिराबाई | इयत्ता दुसरी मराठी

चतुर हिराबाई

0%
2

इयत्ता दुसरी मराठी चतुर हिराबाई

1 / 10

1) माणिक व हिराबाई बैल सापडण्यासाठी कुठे गेले?

2 / 10

2) गटात न बसणारा शब्द कोणता?

3 / 10

3) चतुर या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

4 / 10

4) कोणाचा बैल चोरीला गेला होता?

5 / 10

5) बैलाचे डोळे हाताने कोणी बंद केले?

6 / 10

6) चोराने अगोदर कोणता डोळा अधू आहे असे सांगितले?

7 / 10

7) शेवटी माणिक व हिराबाई यांना आपला बैल सापडला का?

8 / 10

8) बैल कोणाच्या हुशारीमुळे मिळाला?

9 / 10

9) चोराला कोणी पकडून नेले?

10 / 10

10) बैलाचा कोणता डोळा अधू होता?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top