इयत्ता तिसरी मराठी पडघमवरती टिपरी पडली

इयत्ता तिसरी मराठी पडघमवरती टिपरी पडली

0%
2

इयत्ता तिसरी मराठी पडघमवरती टिपरी पडली

1 / 10

1) थेंबासोबत ............. कोसळे.

2 / 10

2) थेंबा भोवती जलात काय उठत आहे?

3 / 10

3) समानार्थी शब्द निवडा- धरती

4 / 10

4) गडगड, तडतड, कडकड या गटात बसणारा शब्द कोणता

5 / 10

5) गटात बसणारा शब्द निवडा- सळसळ, वळवळ, पळपळ---

6 / 10

6) नाचू लागले -------- सारे

7 / 10

7) समानार्थी शब्द निवडा "जल"

8 / 10

8) म्हातारी काय भरडते?

9 / 10

9) कौलारावर .......टपोरे.

10 / 10

10) पडघम वरती काय पडली?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top