इयत्ता तिसरी गणित भौमितिक आकृत्यांची ओळख

भौमितिक आकृत्यांची ओळख

0%
1

इयत्ता तिसरी गणित भौमितिक आकृत्यांची ओळख

1 / 10

1) आयताला किती कडा असतात?

2 / 10

2) चौरसाला पाच बाजू असतात. चूक की बरोबर ते ओळखा

3 / 10

3) रुमालाचा आकार चौरसाकृती असतो. चूक की बरोबर ते ओळखा

4 / 10

4) त्रिकोणाला चार बाजू असतात. चूक की बरोबर ते ओळखा

5 / 10

5) चौकोनाला चार बाजू नसतात. चूक की बरोबर ते ओळखा

6 / 10

6) बांगडीचा आकार वर्तुळाकृती असतो. चूक की बरोबर ते ओळखा

7 / 10

7) चौरसाच्या चारही बाजू समान लांबीच्या नसतात. चूक की बरोबर ते ओळखा

8 / 10

8) त्रिकोणाला कोपरे किती असतात?

9 / 10

9) आयताच्या समोरासमोरील बाजू समान लांबीचे असतात. चूक की बरोबर ते ओळखा

10 / 10

10) चौकोनाला चार बाजू व चार कडा असतात चूक की बरोबर ते सांगा

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top