वडेश बहरला | इयत्ता दुसरी मराठी

वडेश बहरला

0%
1

इयत्ता दुसरी मराठी वडेश बहरला

1 / 10

1) वडेश उंच उंच ------- होता.

2 / 10

2) वृक्ष समानार्थी शब्द ओळखा.

3 / 10

3) वडेश चा राग आल्यामुळे पाखरे कोठे निघून गेली?

4 / 10

4) वडेशला कोणाची भाषा समजायची?

5 / 10

5) पिले वडेश ची तक्रार कोनाला सांगायची?

6 / 10

6) चिमणीचे पिलू होते...........

7 / 10

7) झाडाचे नाव काय होते?

8 / 10

8) कवळीनीचे पिलू होते...........

9 / 10

9) नेहमी नेहमी बोलणे ऐकून पाखरांना कोणाचा राग यायचा?

10 / 10

10) पोपटाचे पिलू होते...........

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top