दुसरी वेलांटी शब्द | dusari velanti shabdh

 दुसरी वेलांटी शब्द (ई-काराचे शब्द )

ईद   ईश  ईदगाह  कीस 
 कीर कीड  खीर   खीळ 
 गीत  गीता    गीताई  घीवर 
चीर   चीक   चीड  चीन  
 चीज  जीप   जीभ   जीव  
 जीन   जीवन  जीपगाडी   टीका 
 टीम   टीच  टीचभर  दीप  
 दीर  दीन   दीदी  दीक्षा 
 दीपक  दीक्षित   तीन  तीस  
तीळ  तीर   तीरकामठा   धीर  
 धीट  धीरज   नीळ  नीट 
 नीफ नीच   नीता   नीती  
नीला  नीलम  नीलिमा    पीठ 
 पीन पीळ पीक  पीस
 फीत  फीट  फीस बीळ 
 बीट बीड  बीज   बीजवर
 भीम  भीक  भीड   भीती  
 भीमराव  मीठ   मीन  मीरा  
 मीना  मीलन  रीन  रीम  
रीळ   रीघ रीत  लीप  
 लीन   लीला  लीलावती   वीर  
 वीज   वीज  वीत   वीट 
 वीण वीणा  वीजवाहक  शीर  
 शील   शीक  शीख    शीत 
शीला   शीड शीव शीळ
शीण  शीतल  सीता  सीमा  
 सील  सीताराम  सीताफळ  सीमापार 

पहिली वेलांटी असलेले शब्द वाचन 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top