चौथी गणित गुणाकार १

चौथी गणित गुणाकार १

0%
0

इयत्ता चौथी गणित गुणाकार १

1 / 10

1) पुढील गुणाकार करा. ६५×५

2 / 10

2) एका बॉक्स मध्ये २० पेढे बसतात तर १५ बॉक्स मध्ये किती पेढे बसतील?

3 / 10

3) पुढील गुणाकार करा. २६×७

4 / 10

4) पुढील गुणाकार करा. ४३×००

5 / 10

5) पुढील गुणाकार करा. ४३×६

6 / 10

6) पुढील गुणाकार करा. ७३×८

7 / 10

7) पुढील गुणाकार करा. ४४×९

8 / 10

8) ५ डजन केली १० मुलांना वाटली तार एकूण किती केली वाटप केली?

9 / 10

9) एका रांगेत १४ झाडे आहेत. अशा १३ रांगा आहेत,तर एकूण झाडे किती?

10 / 10

10) पुढील गुणाकार करा. ७६×५

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top