एकदा गमंत झाली | इयत्ता तिसरी मराठी

एकदा गमंत झाली

0%
0

इयत्ता तिसरी मराठी एकदा गमंत झाली

1 / 10

1) पिंपळाच्या पानात कशाचे चित्र लपलेले होते ?

2 / 10

2) बाईंनी कशाचे चित्र काढून आणायला सांगितले होते?

3 / 10

3) झाडाला आनंद झाल्यावर ते काय करतात?

4 / 10

4) एखाद्या डोंगरात नदीचा...............होतो.

5 / 10

5) गारगार वाऱ्याच्या झुळकेने --------सुखावली.

6 / 10

6) मनुली कोठे बसून फांदीकडे पाहत होती?

7 / 10

7) "स्तब्ध" विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.

8 / 10

8) बाईंनी वर्गात कोणती कविता शिकवली?

9 / 10

9) मनुलीने पुस्तकात काय ठेवले होते?

10 / 10

10) मनुलीच्या घरासमोर कशाचे झाड होते?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top