पाचवी मराठी माहेर

पाचवी मराठी माहेर

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी माहेर

1 / 10

1) कवितेतील स्त्री सोजीचे लाडू कशात बांधणार आहे?

2 / 10

2) लाडू बांधण्यासाठी उपयुक्त पीठ--------

3 / 10

3) तापी या नदीकाठची माती कशी आहे?

4 / 10

4) समानार्थी शब्द ओळखा "जातं"

5 / 10

5) कवितेत कोणत्या नदीचा उल्लेख केलेला आहे?

6 / 10

6) असा शेला चांगला तर --------भेटू ग बाई.

7 / 10

7) रथाला काय जुंपणार आहे.?

8 / 10

8) कवितेतील स्त्री कोणते लाडू घेऊन माहेरी जाणार आहे.?

9 / 10

9) सोजीचे लाडू कोठे घेऊन जाणार आहे?

10 / 10

10) माहेर या कवितेतील लेखकाचे नाव काय आहे?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top