इयत्ता तिसरी गणित संख्याज्ञान

इयत्ता तिसरी गणित संख्याज्ञान

0%
1

इयत्ता तिसरी गणित संख्याज्ञान

1 / 10

1) 91 च्या अगोदर ची संख्या कोणती?

2 / 10

2) 10 पेक्षा लहान संख्या ओळखा.

3 / 10

3) 421 मध्ये 1 मिळून येणारी संख्या किती असेल?

4 / 10

4) 89, 90,-----,92,93,94 रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडा.

5 / 10

5) दहा दशक म्हणजे 100 चूक की बरोबर ते ओळखा.

6 / 10

6) 99 + 1 =?

7 / 10

7) 79, 80,81,------,83,84,85 रिकाम्या जागी योग्य संख्या निवडा.

8 / 10

8) शतक म्हणजे 100 एकक. चूक की बरोबर ते ओळखा.

9 / 10

9) 99 च्या पुढील संख्या कोणती ती ओळखा.

10 / 10

10) दहा एकक म्हणजे एक शतक. चूक की बरोबर ते ओळखा.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top