इयत्ता पाचवी मराठी माय मराठी

इयत्ता पाचवी मराठी माय मराठी

0%
0

इयत्ता पाचवी मराठी माय मराठी

1 / 10

1) समानार्थी शब्द ओळखा. "रीत"

2 / 10

2) रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. हवाहवासा मला वाटतो ------- तुझा , संतोष तुझा.

3 / 10

3) "कष्ट" या शब्दासाठी कोणता समानार्थी शब्द नाही ते ओळखा.

4 / 10

4) समानार्थी शब्द ओळखा. "संतोष"

5 / 10

5) "आई" या शब्दासाठी कोणता समानार्थी शब्द नाही ते ओळखा.

6 / 10

6) रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. माय मराठी तुझियासाठी ----- होउनी जळते मी.

7 / 10

7) रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. माय मराठी! तुझिया .......तनमनधन मी वाहियेले.

8 / 10

8) समानार्थी शब्द ओळखा. "माय"

9 / 10

9) रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरा. कष्टा मधली तुझीच ......चाखायची मज आई.

10 / 10

10) यमक शब्द ओळखा. ओठी-----

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top