बोलणारी नदी | इयत्ता ४ थी मराठी

बोलणारी नदी

0%
5

इयत्ता चौथी मराठी बोलणारी नदी

1 / 10

1) लीलाला कसली हौस होती?

2 / 10

2) भोला म्हणजे लीलाचा कोण?

3 / 10

3) ताई पेक्षा मोठी आई, आई पेक्षा मोठी माई, पण माई पेक्षा ही मोठी ---------

4 / 10

4) लीलाचे घर कोठे होते?

5 / 10

5) लीलाला बोलणारी कोण आवडली?

6 / 10

6) लीलाला मामाने कोणता खाऊ आणला?

7 / 10

7) लीला कोणत्या इयत्तेत होती?

8 / 10

8) घरामागची मोकळी जागा म्हणजे ----

9 / 10

9) लीलाने स्टूल घेऊन ------काढला.

10 / 10

10) एक दिवस लीलाला ............ खाऊ वाटला.

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top