इयत्ता पाचवी गणित रोमन संख्या चिन्ह

रोमन संख्या चिन्ह

0%
1

इयत्ता पाचवी गणित रोमन संख्या चिन्ह

1 / 10

1) I = 1+1 हे योग्य कि अयोग्य ते ओळखा.

2 / 10

2) रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा. ----XI, XII, XIII

3 / 10

3) रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा. V, VI, VII,-----,IX

4 / 10

4) II = 1+1 हे योग्य कि अयोग्य ते ओळखा.

5 / 10

5) पूर्वी कोणत्या ठिकाणी संख्या लेखनासाठी रोमन अक्षर वापरली जात होती?

6 / 10

6) V-I=?

7 / 10

7) X = 5+5 हे योग्य कि अयोग्य ते ओळखा.

8 / 10

8) रिकाम्या जागी योग्य संख्या लिहा. I , II, III,------, V

9 / 10

9) VI = 1+5 हे योग्य कि अयोग्य ते ओळखा.

10 / 10

10) V+VI=?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top