इयत्ता पाचवी गणित संख्याज्ञान

इयत्ता पाचवी गणित संख्याज्ञान

0%
4

इयत्ता पाचवी गणित संख्याज्ञान

1 / 10

1) 834676 ही संख्या अक्षरात ओळखा?

2 / 10

2) ७६३९८१ या संखेतील ६ ची स्थानिक किमंत किती?

3 / 10

3) 8000006 ही संख्या अक्षरात ओळखा?

4 / 10

4) ७८३२१ या संखेतील २ ची स्थानिक किमंत किती?

5 / 10

5) किती रुपये होतील ते ओळखा? २०० रुपयाच्या १० नोटा आणि ५० रुपयाच्या ३ नोटा.

6 / 10

6) ९०००० + १०००० किती रुपये होतील?

7 / 10

7) किती रुपये होतील ते ओळखा? ५०० रुपयाच्या ६ नोटा आणि १०० रुपयाच्या ३ नोटा.

8 / 10

8) "पाच लाख आठ" ही संख्या अंकात कोणती आहे ते ओळखा?

9 / 10

9) १२३४५६७ या संखेतील ५ ची स्थानिक किमंत किती?

10 / 10

10) "साठ लाख पंधरा हजार एक" ही संख्या अंकात कोणती आहे ते ओळखा?

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top