इयत्ता पाचवी मराठी बंडूची इजार

इयत्ता पाचवी मराठी बंडूची इजार

0%
1

इयत्ता पाचवी मराठी बंडूची इजार

1 / 10

1) आईने इजार कोठे फेकली?

2 / 10

2) एका वर्षी पीक पाणी चांगलं झाल्यावर बंडूने कुटुंबांसाठी काय आणले?

3 / 10

3) बंडू ---------होऊन शेताकडे गेला.

4 / 10

4) वेगळा शब्द ओळखा- आश्चर्य, नवल, अचंबा, दु:ख

5 / 10

5) असे कोण म्हणाले आपलं काम आपणच केलेलं बरं.

6 / 10

6) बंडूचे कपडे कोणी शिवले?

7 / 10

7) वैरण या शब्दासाठी समानार्थी शब्द कोणता?

8 / 10

8) गटात न बसणारा शब्द ओळखा -शर्ट, पॅन्ट, इजार, मोबाईल

9 / 10

9) बंडूच्या गावाचे नाव काय होते?

10 / 10

10) बंडूची इजार कोणी कापली

Your score is

0%

बाहेर पडा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top